Ostatnia aktualizacja: 08.10.2021

WARUNKI POWIERZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1. Przedmiot

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem Platformy jest Camply Bartosz Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Myśliwskiej 101a/7, 80-283 Gdańsk.

 2. Administrator powierza Organizatorowi (Przetwarzający), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) dane osobowe Uczestnika Platformy do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszych Warunkach.

 3. Wskazane w Warunkach przetwarzanie realizowane jest wyłącznie dla celów realizacji zawartej przez Administratora z Przetwarzającym umowy usługowej (Warunki Usług Camply) oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia niniejszych Warunków oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres wskazany w procesie rejestracji lub na piśmie.

 4. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi Warunkami, Warunkami Usług Camply, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 5. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2. Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszych Warunków dane zwykłe w formie elektronicznej w systemach informatycznych obejmujące następujące dane:

  a. imię i nazwisko Rodzica (Uczestnika Platformy,)

  b. imię i nazwisko dziecka Rodzica, dla którego Usługa turystyczna jest rezerwowana

  c. nr telefonu Rodzica

  d. adres poczty elektronicznej email Rodzica

  e. miejscowość zamieszkania Rodzica.

 2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji Usług Camply.

 3. Przetwarzający oświadcza iż nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy, a jeśli powyższe ma nastąpić Przetwarzający poinformuje o takim zamiarze Administratora w celu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania danych z prawem*.*

§3. Obowiązki Przetwarzającego

 1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

 2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

 3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszych Warunków oraz zapewni aby osoby dokonujące przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub były zobowiązane stosowną tajemnicą zawodową, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu.

 4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
  z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie dane osobowe przekazane przez Administratora oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 5. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 6. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24h.

 7. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust 1 Rozporządzenia i ma obowiązek ze stosownym wyprzedzeniem poinformować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób aby zapewnić Administratorowi możliwości zareagowania, jeśli w opinii Administratora planowane zmiany grożą bezpieczeństwu danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia lub wolności osób których dane są przetwarzane.

 8. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

§4. Audyt Przetwarzającego

 1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia oraz niniejszych Warunków, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

 2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum 24 godzinnym jego uprzedzeniem. Audyty lub kontrole, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.

 3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 3 dni robocze.

 4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszymi Warunkami do dalszego przetwarzania podwykonawcom Przetwarzającego (dalej jako "Subprocesorzy") wyłącznie w celu wykonania Warunków i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Przetwarzający winien uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia.

 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 3. Podwykonawca, o którym mowa w ust.1 powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego niniejszymi Warunkami, w szczególności zakres jego obowiązków odnośnie ochrony danych osobowych musi odpowiadać co najmniej zakresowi obowiązków obciążających Przetwarzającego na podstawie niniejszych Warunków.

 4. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec Subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni roboczych od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

 5. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych na zasadzie ryzyka.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych może rozwiązać współpracę z Przetwarzającym ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Przetwarzający:

 2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

 3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Warunkami;

 4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

 5. Niniejsze Warunki obowiązują na czas związania Warunkami Usług Camply i wygasają najpóźniej z dniem wygaśnięcia współpracy stron.

 6. Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przed Sądem rzeczowo właściwym dla siedziby Administratora.