Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022

Warunki dla dostawców usług turystycznych

§1. Informacje podstawowe

 1. Niniejsze Warunki dla Dostawców Usług Turystycznych (dalej: „Warunki”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę Camply.pl oraz zasady ochrony danych osobowych.

§2. Definicje zawarte w Warunkach

 1. Właściciel lub Camply – Bartosz Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Camply Bartosz Jabłoński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Myśliwskiej 101a/7, 80-283 Gdańsk, NIP: 9571122801, REGON: 385728720, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@camply.pl. Usługodawca zastrzega. że nie jest przedsiębiorcą turystycznym, ani przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i nie uczestniczy w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej.
 2. Platforma - mobilna strona internetowa, za pomocą której udostępniana jest Usługa turystyczna, będąca własnością, utrzymywana i zarządzana przez Właściciela pod adresem www.camply.pl
 3. Usługa turystyczna - impreza turystyczne lub powiązane usługi turystyczne oferowane przez Dostawców użytkownikom Platformy do sprzedaży na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Dostawcę i Klienta.
 4. Oferta - oferta Usługi turystycznej zamieszczona przez Dostawcę w ustalonej przez niego cenie. Zamieszczone na Platformie informacje, katalogi, materiały, ceny Usługi turystycznej. nie stanowią oferty Camply w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana jest wyłącznie pomiędzy Dostawcą, a Klientem.
 5. Dostawca - przedsiębiorca turystyczny lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, odpowiedzialny za realizację imprezy turystycznej lub nabywanych powiązanych usług turystycznych.
 6. Klient - osoba dokonująca za pośrednictwem Platformy wyboru i Rezerwacji wybranej Usługi turystycznej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która działając jako rodzic lub opiekun prawny, zawiera umowę o udział w imprezie turystycznej na rzecz Uczestnika.
 7. Uczestnik - małoletni, bezpośrednio korzystający z zakupionej Usługi turystycznej.
 8. Rezerwacja - wybór Oferty dokonany za pośrednictwem formularza on-line udostępnionego na Platformie oraz wniesienie Opłaty rezerwacyjnej.
 9. Opłata rezerwacyjna - kwota niezbędna do prawidłowego dokonania Rezerwacji, wpłacana na rzecz Dostawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
 10. Prowizja - wynagrodzenie Camply za świadczone na rzecz Dostawców Usług Turystycznych usługi.

§3. Prawa i obowiązki Camply

 1. Camply zobowiązuje się wobec Dostawcy do pośredniczenia, za pomocą Platformy, w czynnościach faktycznych pomiędzy Dostawcą, a potencjalnym Klientem, celem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub innej umowy, bez czynnego udziału Camply w zawieraniu tych umów.

 2. Camply nie zawiera żadnych umów, w tym o udział w imprezie turystycznej lub zakup powiązanych usług turystycznych z Klientem, ani w swoim imieniu, ani w imieniu i na rzecz Dostawcy, jak również nie jest upoważnione do składania albo przyjmowania oświadczeń wiedzy i woli ze skutkiem dla Dostawcy.

 3. W ramach świadczonych usług, Camply zobowiązuje się do:

  1. czynnego udziału zespołu pracowników Camply przy realizacji Usług;

  2. założenia i utrzymywania na Platformie konta Dostawcy;

  3. publikacji na Platformie Ofert Dostawcy, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji Dostawcy przez Camply;

  4. udostępniania Dostawcy informacji dotyczących potencjalnych Klientów, w przypadku dokonania przez nich Rezerwacji;

  5. informowania Dostawcy o dokonanych przez Klientów Rezerwacjach, zaksięgowaniu płatności Opłat rezerwacyjnych oraz rezygnacji Klienta z Usługi turystycznej w przypadku rezygnacji za pośrednictwem Platformy, wraz z danymi kontaktowymi Klienta;

  6. przekazywania Dostawcy otrzymanych od Klienta Opłat rezerwacyjnych pomniejszonych o należną Prowizję, według zasad ustalonych w ramach § 5, dopiero po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia Rezerwacji przez Dostawcę w formie wiadomości email lub poprzez potwierdzenie na Platformie

  7. publikacji na Platformie opinii Klientów o sprzedanej przez Dostawcę Usłudze turystycznej oraz średniej oceny wynikającej z tych opinii (w skali od 1 do 5), w tym - w przypadku braku wystawionych przez Klientów opinii i/lub ocen - publikacji opinii i/lub ocen dostępnych na innych portalach, w tym społecznościowych (np. Facebook, Google, etc.);

  8. wysyła Klientowi e-mail potwierdzający dokonanie płatności za Rezerwację;

  9. wspomagania, na zasadach odrębnie uzgodnionych z Dostawcą, płatność za Usługę turystyczną.

  10. zwrotu 50% kwoty prowizji jedynie w przypadku anulacji Usługi turystycznej przez Dostawcę w terminie zgodnym z ustawą o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz w przypadku anulowania imprezy w innym terminie spowodowanym siłą wyższą np. pandemią i powiązanymi z tym konsekwencjami (np. zmianie warunków wjazdowych do kraju docelowego).

 4. Camply może przechowywać na Platformie udostępnione przez Dostawcę dokumenty dotyczące Klienta i zarezerwowanej przez niego Usługi turystycznej (np. karta obozowa, Regulamin wyjazdu).

 5. Usługa promowania Ofert / Usług Turystycznych Dostawcy wśród potencjalnych Klientów, jest możliwa między stronami wyłącznie na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem.

 6. Camply ma prawo do samodzielnej anulacji Rezerwacji w przypadku, gdy Dostawca nie potwierdzi Rezerwacji w ciągu 48 godzin i zwrotu całości środków na rachunek Klienta. Camply ma także prawo do samodzielnej anulacji Rezerwacji w przypadku nie zawarcia (niedoręcznia) przez Dostawcę z Klientem umowy o udział w imprezie turystycznej oraz niedopełnienia względem Klienta obowiązku informacyjnego w terminie 7 dni od dokonania Rezerwacji przez Klienta.

 7. Camply ma prawo do modyfikacji treści ogłoszenia jak i jego usunięcia w szczególności, gdy narusza ono niniejsze warunki.

§4. Prawa i obowiązki Dostawcy

 1. Dostawca ma prawo do dokonania anulacji Rezerwacji wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności Opłaty rezerwacyjnej za Usługę turystyczną na rachunku Camply.

 2. Dostawca ma prawo do:

  1. posiadania indywidualnego, dedykowanego konta, z loginem i hasłem;

  2. umieszczania na Platformie swoich Ofert;

  3. umieszczania dokumentów związanych z oferowanymi Usługami turystycznymi (np. wzór umowy, oświadczenia, regulamin rezygnacji i zwrotu).

 3. Dostawca zobowiązuje się do:

  1. zapłaty na rzecz Camply wynagrodzenia w formie Prowizji za każdą dokonaną za pośrednictwem Platformy Rezerwację;

  2. współpracy z Camply w zakresie promocji Ofert oraz realizacji usług na rzecz Klientów;

  3. niezwłocznej aktualizacji Ofert zamieszczanych na Platformie, w szczególności w zakresie liczby dostępnych miejsc (uczestników), oraz ceny Usługi turystycznej z tym zastrzeżeniem, że w przypadku różnicy pomiędzy ceną Usługi turystycznej w ofercie na Platformie, a ceną tej usługi na stronie internetowej Dostawcy, wiążąca dla Klientów, jak również dla Camply jest cena niższa. Z chwilą dokonania płatności Opłaty rezerwacyjnej, Dostawca nie może żądać dopłaty, a Camply odpowiada za zwrot ewentualnej różnicy w cenie;

  4. potwierdzenia Rezerwacji Klienta do Camply w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania informacji o jej dokonaniu;

  5. komunikowania się bezpośrednio z Klientem w razie zadanych przez niego pytań za pośrednictwem Camply oraz po dokonaniu Rezerwacji i uiszczeniu Opłaty rezerwacyjnej;

  6. zawarcia z Klientem umowy o udział w imprezie turystycznej oraz realizacji wszelkich obowiązków przewidzianych przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - w tym przekazania Klientowi egzemplarza umowy oraz realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozdziału 6 w/w ustawy, pod rygorem samodzielnej anulacji Rezerwacji przez Camply;

  7. prawidłowej realizacji Usługi turystycznej, zgodnie z przyjętymi normami, zobowiązaniami oraz prawem obowiązującym w miejscu realizacji usługi, w tym zgłoszenie Usługi turystycznej (wypoczynku) do kuratorium;

  8. dodawania Ofert na Platformie w takiej samej cenie jak w obowiązującym Organizatora katalogu Usług turystycznych oraz na stronie internetowej Organizatora;

  9. dostawca zobowiązuje się do opublikowania każdej oferty wyłącznie raz. W przypadku kilkukrotnego zamieszczenia tej samej oferty Camply ma prawo do usunięcia jej z systemu.

  10. zwrotu określonych w odrębnej umowie z Klientem należności w przypadku Rezygnacji Klienta z Usługi turystycznej, na warunkach określonych w Polityce lub regulaminie reklamacji i/lub zwrotów Dostawcy - przy pośrednictwie Camply w realizacji płatności; w przypadku gdy Opłata rezerwacyjna została już przekazana Organizatorowi przez Camply, za zwrot środków (zaliczki lub ceny) odpowiada Dostawca, a Camply odpowiada za zwrot Prowizji Dostawcy, na podstawie korekty wystawionej faktury VAT, na zasadach określonych w § 5 niniejszych Warunków;

  11. zwrotu pełnej Opłaty rezerwacyjnej wraz z rozliczoną przez Camply Prowizją w przypadku odwołania Usługi turystycznej z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, bez prawa żądania zwrotu pobranej Prowizji z zastrzeżeniem §3, punkt 3, podpunkt 10 - bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta z pominięciem Camply;

  12. nie oferowania Usługi turystycznej Klientom poza Platformą, w przypadku nawiązaniu kontaktu z Klientem lub dokonania Rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Platformy;

  13. dostawca zobowiązuje się do nie umieszczania swoich danych kontaktowych, w tym numerów telefonów, adresów stron internetowych czy profili społecznościowych, które umożliwiałyby nawiązanie bezpośredniej komunikacji pomiędzy Klientem, a Dostawcą.

  14. rozpoznawanie reklamacji Klientów związanych z Usługą turystyczną.

§5. Wynagrodzenie

 1. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Camply wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 7 (słownie: siedem) % netto od ceny każdej Usługi turystycznej rezerwowanej przez Klienta, powiększonej o obowiązującą w dacie wykonania usługi stawkę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki i koszty Camply związane z realizacją Warunków, chyba że strony na podstawie odrębnej umowy ustalą inaczej.

 2. Camply po otrzymaniu od Klienta Opłaty rezerwacyjnej, przekaże ją Dostawcy pomniejszoną o należną Prowizję. Przekazanie środków nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od potwierdzenia przez Dostawcę do Camply dokonania Rezerwacji (warunki spełniane łącznie).

 3. Zapłata Prowizji potwierdzona będzie zbiorczą fakturą VAT, wystawianą z początkiem miesiąca następującego po dacie potwierdzenia dokonania Rezerwacji u Dostawcy. Strony oświadczają, iż akceptują faktury elektroniczne doręczane dla Camply na adres biuro@camply.pl a dla Dostawcy na adres wskazany przy rejestracji konta na Platformie.

 4. Strony ustalają, iż w przypadku rezygnacji Klienta z Usługi turystycznej na warunkach i w terminach określonych przez Dostawcę i udostępnionych na Platformie, możliwy jest zwrot Prowizji, ale tylko w przypadku przedstawienia Camply przez Dostawcę potwierdzenia przelewu zwrotnego ceny Usługi turystycznej Klientowi. Wartość zwróconej Prowizji będzie proporcjonalna do zwrotu należnego Klientowi i wymagalna w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przelewu zwrotnego ceny Usługi turystycznej Klientowi przez Dostawcę.

§6. Odpowiedzialność

 1. Do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej stanowiącej oferowaną Usługę turystyczną oraz rezygnacji z Usługi turystycznej stosuje się postanowienia odrębnej umowy zawieranej przez Klienta bezpośrednio z Dostawcą oraz stosowane przez niego polityki i/lub regulaminy udostępniane na Platformie przez Dostawcę.

 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za:

  1. poprawność i prawidłowość ofert;

  2. aktualizację ceny na Platformie;

  3. aktualizację informacji o liczbie wolnych miejsc;

  4. aktualność dokumentów dotyczących Usług turystycznych oferowanych na Platformie (jak warunki uczestnictwa, karty obozowe, itp.);

  5. kontakt z Klientem;

  6. prawidłowość zawierania umów o udział w imprezie turystycznej z Klientem, w tym realizację obowiązku informacyjnego, pobranie opłat publicznoprawnych, doręczenie Klientowi niezbędnych dokumentów;

  7. wystawienie faktury na prośbę Klienta;

  8. realizację Polskiego Bonu Turystycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262 z późn.zm.)

 3. Za naruszenie przez Dostawcę obowiązków określonych w ust. 2, a także w przypadku gdy Klient, stosownie i w trybie przewidzianym w Regulaminie dla Klienta, zgłosi znalezienie różnicy w cenie Usługi turystycznej - Camply przysługuje prawo do naliczenia kary w zryczałtowanej wysokości 500,00 (słownie: pięćset, 00/100) złotych, jak również czasowego zablokowania konta Dostawcy lub jego usunięcia.

 4. Camply ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone bezpośrednio z winy Camply do kwoty stanowiącej równowartość Opłaty rezerwacyjnej za Usługę turystyczną, z której wykonaniem szkoda jest związana oraz za przekazanie ceny za Usługę turystyczną Dostawcy tej usługi (płatność wspomagana).

 5. Camply nie ponosi odpowiedzialności za

  1. błędy, nieprawdziwe informacje lub ich brak w Ofertach, za które odpowiedzialny jest Dostawca;

  2. nieprawidłowe zawarcie przez Dostawcę umowy z Klientem lub niedopełnienie przez Dostawcę obowiązku informacyjnego określonego ustawą;

  3. wykonanie (jakość, terminowość, zgodność z Umową) Usługi turystycznej zakupionej za pośrednictwem Platformy, za co wyłącznie odpowiedzialny jest Dostawca;

  4. szkody poniesione przez Dostawcę wynikające z działania lub zaniechania Klientów.

  5. korespondencję z Klientem na Platformie i za jej pośrednictwem. Camply może jedynie udostępnić narzędzie do komunikacji (Komunikator) możliwe do zastosowania pomiędzy Dostawcami usług turystycznych, a Klientem;

  6. przerwy w funkcjonowaniu Platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją Platformy, a konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania;

  7. szkody powstałe wskutek korzystania z Platformy w sposób niezgodny z prawem lub Warunkami.

§7. Własność intelektualna

 1. Camply posiada wyłączne prawa do Platformy i rozwiązań na niej prezentowanych (w szczególności: aplikacje, oprogramowanie, treści i zdjęcia, materiały audiowizualne z zastrzeżeniem pkt. następnego). Zabrania się kopiowania, wykorzystywania Platformy lub jej części, publikowania, promowania, zbywania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści ze strony, w tym treści dodanych przez osoby korzystające z Platformy, bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

 2. Osoby korzystające z Platformy, w tym Dostawcy, mogą dodawać na Platformie zdjęcia lub inne treści/formy użytkowe (w szczególności materiały audiowizualne), co do których gwarantują, że posiadają prawa autorskie i za których publikację, własność i autentyczność wyłącznie odpowiadają.

 3. Każda osoba korzystająca z Platformy udziela Camply niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo oraz bezwarunkowego prawa do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania zdjęć i oświadczeń lub innych treści/form użytkowych (w szczególności materiałów audiowizualnych) publikowanych na Platformie, w zakresie i formie, jaki Camply uzna za stosowny w związku z prowadzoną przez Camply działalnością i jej celem.

 4. Każda osoba korzystająca z Platformy, która zamieszcza na Platformie zdjęcia i oświadczenia lub inne treści/formy użytkowe oświadcza, że nie zawierają one wirusów, są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie mają charakteru pornograficznego, nielegalnego, obraźliwego lub dyskryminującego ze względu na wiek, rasę, płeć, orientację seksualną etc. i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w innym przypadku nie zostaną one opublikowane lub mogą zostać trwale usunięte przez Camply, bez uprzedniego powiadomienia.

§8. Promocje

 1. Camply oferuje Klientom możliwość zakupu Usługi turystycznej przy wykorzystaniu bonów, kodów, kuponów, czy innych form uprawniających do nabycia Usługi (zwanych dalej „Bonem") przewidzianych przez Camply lub Partnerów Kafeteryjnych, z którymi Camply zawarł stosowną umowę, z rabatem uwidocznionym na Bonie lub za wartość Bonu.
 2. W przypadku skorzystania z Bonu, Camply informuje Dostawcę o fakcie skorzystania przez Klienta z bonu i podaje jego wartość.
 3. W przypadku skorzystania z Bonu, Dostawca obowiązany będzie wystawić Klientowi fakturę za Usługę turystyczną na kwotę uiszczonych przez Klienta środków ponad wartość Bonu (wartość Bonu nie będzie uwzględniana na fakturze Dostawcy dla Klienta), zaś na pozostałą część ceny Usługi turystycznej, Dostawca obowiązany będzie wystawić fakturę na Camply.
 4. W przypadku rezygnacji z Usługi przez Klienta, przysługuje mu wyłącznie zwrot uiszczonych środków do wysokości zapłaconej kwoty tytułem uzupełnienia Opłaty rezerwacyjnej ponad wartość Bonu, zaś kwotę do wysokości Bonu, zwróci do Camply w terminie 7 (siedmiu) dni. Kwota zwracana do Camply powinna być częścią całej kwoty pokrytej Bonem, proporcjonalną do wysokości zwrotu przysługującemu Klientowi.
 5. W przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.), zwróci on środki wpłacone przez Klienta bezpośrednio Klientowi, zaś kwotę pokrytą Bonem, zwróci do Camply w terminie 7 (siedmiu) dni.
 6. Fakt skorzystania przez Klienta z Bonu nie jest podstawą do zmiany sposobu rozliczenia pomiędzy Camply, a Dostawcą. Zasady dotyczące wystawienia faktury, wysokości prowizji nie ulegają zmianie, w tym wysokość prowizji dla Camply ustalanej o cenę katalogową Usługi turystycznej

§9. Postanowienia końcowe

 1. Po realizacji Usługi turystycznej, Camply poinformuje Klienta odrębną wiadomością e-mail o możliwości wystawienia opinii o Dostawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020 poz. 344 t.j. z późn.zm.),

  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

  3. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego; a także

  4. Polityka Prywatności Camply oraz odrębne Warunki powierzenia do przetwarzania danych osobowych.

 3. Jeżeli którykolwiek z warunków lub postanowień Warunków stanie się nieważny, niewykonalny lub bezskuteczny, pozostałe postanowienia i warunki pozostaną wiążące.

 4. Wszelkie pytania, oświadczenia i wnioski dotyczące funkcjonowania Platformy należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@camply.pl.

 5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszych Warunków będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 6. Warunki wchodzą w życie z dniem 11.10.2021 roku.

 7. Camply zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w każdym czasie, które wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Platformie. O fakcie wprowadzenia zmian w Warunkach Camply poinformuje Dostawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazane adresy poczty elektronicznej.