Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022

REGULAMIN DLA KLIENTÓW

§1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin dla Klientów (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę Camply.pl oraz zasady ochrony danych osobowych.

 2. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy Camply.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Korzystanie z Platformy Camply.pl w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez dokonanie Rezerwacji oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na treść warunków i/lub regulaminów Dostawcy, z którymi Klient oświadcza, że się zapoznał.

 4. Korzystanie z Platformy Camply.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.

 5. Dostawcy mogą posiadać, publikować i/lub wymagać zgody na własne warunki i/lub umowy, oświadczenia, regulaminy i inne dokumenty, za co Camply nie ponosi odpowiedzialności i nie pośredniczy w zawieraniu żadnych umów pomiędzy Dostawcą, a Klientem.

§2. Definicje zawarte w Regulaminie

 1. Usługodawca lub Camply – Bartosz Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Camply Bartosz Jabłoński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Myśliwskiej 101a/7, 80-283 Gdańsk, NIP: 9571122801, REGON: 385728720, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@camply.pl. Usługodawca zastrzega, że nie jest przedsiębiorcą turystycznym, ani przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i nie uczestniczy w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej.

 2. Platforma - mobilna strona internetowa, za pomocą której udostępniana jest Usługa turystyczna, będąca własnością, utrzymywana i zarządzana przez Usługodawcę pod adresem www.camply.pl

 3. Usługa turystyczna - impreza turystyczne lub powiązane usługi turystyczne oferowane do sprzedaży przez Dostawców na Platformie.

 4. Oferta - oferta Usługi turystycznej zamieszczona przez Dostawcę w ustalonej przez niego cenie. Zamieszczone na Platformie informacje, katalogi, materiały, ceny Usługi turystycznej. nie stanowią oferty Camply w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana jest wyłącznie pomiędzy Dostawcą, a Klientem.

 5. Dostawca - przedsiębiorca turystyczny lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, odpowiedzialny za realizację imprezy turystycznej lub nabywanych powiązanych usług turystycznych.

 6. Klient - osoba dokonująca za pośrednictwem Platformy wyboru i Rezerwacji wybranej Usługi turystycznej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która działając jako rodzic lub opiekun prawny, zawiera umowę o udział w imprezie turystycznej na rzecz Uczestnika.

 7. Uczestnik – osoba, w tym także małoletni, bezpośrednio korzystający z zakupionej Usługi turystycznej.

 8. Rezerwacja - wybór Oferty dokonany za pośrednictwem formularza on-line udostępnionego na Platformie oraz wniesienie Opłaty rezerwacyjnej.

 9. Opłata rezerwacyjna - kwota niezbędna do prawidłowego dokonania Rezerwacji, wpłacana na rzecz Dostawcy za pośrednictwem Usługodawcy.

 10. Usługa - wybór Oferty i dokonanie Rezerwacji przez Klienta na rzecz Uczestnika Usługi turystycznej za pośrednictwem Platformy oraz uiszczenie Opłaty rezerwacyjnej.

§3. Zasady działania

 1. Za pomocą Platformy, Camply udostępnia Oferty Dostawców, którzy mogą być w ten sposób kojarzeni z Klientami.

 2. Poprzez Rezerwację, Klient zawiera bezpośredni stosunek umowny z Dostawcą. Camply działa wyłącznie jako platforma ułatwiająca komunikację pomiędzy Klientem i Dostawcą:

  1. przekazuje Dostawcy istotne informacje dotyczące Rezerwacji Klienta;

  2. wysyła Klientowi e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu Dostawcy;

  3. wspomaga, na zasadach odrębnie uzgodnionych z Dostawcą, płatność za Usługę turystyczną.

  Camply nie zawiera żadnych umów, w tym o udział w imprezie turystycznej lub zakup powiązanych usług turystycznych z Klientem, ani w swoim imieniu, ani w imieniu i na rzecz Dostawcy.

 3. Camply nie oferuje żadnych usług turystycznych, a wyłącznie udostępnia je na Platformie w sposób i zgodnie z treścią otrzymaną od Dostawców oraz na ich wyłączną odpowiedzialność

 4. Camply nie gwarantuje cen Usług turystycznych prezentowanych na Platformie, ani terminów realizacji Usług turystycznych, za co odpowiedzialni są Dostawcy, którzy zobowiązani są niezwłocznie aktualizować treść swoich ofert. Camply umożliwia jedynie dokonanie wyliczenia ceny Usługi turystycznej, dokonanie Rezerwacji, kontakt z Dostawcą oraz pośrednictwo w płatności.

 5. Informacje dotyczące danej Usługi turystycznej obejmują w szczególności: wiek Uczestnika, rodzaj/typ Usługi turystycznej (np. obóz, kolonia, półkolonia), czas trwania Usługi turystycznej, miejsce pobytu Uczestnika oraz cena Usługi turystycznej.

 6. Udostępniane przez Camply opinie o Usługach turystycznych i/lub Dostawcach nie mogą być uważane za rekomendację przez Camply danej Usługi turystycznej i i/lub Dostawcy.

§4. Prawa i obowiązki

 1. Camply zapewnia:

  1. umieszczenie na Platformie Ofert Usług turystycznych dla dzieci i/lub młodzieży przekazanych przez Dostawców;

  2. możliwość wyszukiwania, przeglądania i sortowania Ofert według wybranych kryteriów, w szczególności za pomocą dostępnej mobilnej wyszukiwarki;

  3. Rezerwację wybranej Usługi turystycznej za pośrednictwem Platformy;

  4. pośredniczenie w płatności za Usługę turystyczną na rzecz Dostawcy.

 2. Klient odpowiedzialny jest za prawdziwość podawanych danych oraz zapewnienie prawidłowej płatności Opłaty rezerwacyjnej za dokonaną Rezerwację.

§5. Rezerwacja

 1. Rezerwację umożliwia formularz on-line dostępny na Platformie za pomocą którego Klient podaje dane swoje i/lub osoby którą reprezentuje:

  1. imię i nazwisko Klienta,

  2. imię i nazwisko Uczestnika, dla którego Usługa turystyczna jest rezerwowana,

  3. data urodzenia Uczestnika,

  4. nr telefonu Klienta,

  5. adres poczty elektronicznej Klienta,

  6. adres zamieszkania i/lub do korespondencji Klienta.

 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zawierającego Rezerwację do Camply, Klient zobowiązany jest uiścić Opłatę rezerwacyjną w ciągu 24 godzin od momentu dokonania Rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w terminie, Rezerwacja przepada.

 3. Camply potwierdza dokonanie Rezerwacji odrębną widomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu, o którym mowa w punkcie 1.5.

 4. Po prawidłowym dokonaniu Rezerwacji oraz uiszczeniu Opłaty rezerwacyjnej, komunikacja dotycząca realizacji Usługi turystycznej odbywa się bezpośrednio pomiędzy Dostawcą, a Klientem, w tym także za pośrednictwem komunikatora udostępnianego przez Usługodawcę na Platformie, według wyboru Dostawcy i Klienta.

 5. Rezygnacja z Usługi turystycznej odbywa się na zasadach określonych w polityce i/lub regulaminie zwrotów ustalonych i udostępnionych na Platformie przez Dostawcę.

 6. Camply zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach Dostawca może anulować Rezerwację, nie później jednak niż w terminie 48 godzin liczonych od zaksięgowania płatności Opłaty rezerwacyjna za Usługę turystyczną zgodnie z § 7 pkt. 1.1. Regulaminu. W takim przypadku Opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w całości.

§6. Odpowiedzialność

 1. Do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej stanowiącej oferowaną Usługę turystyczną oraz rezygnacji z Usługi turystycznej stosuje się postanowienia odrębnej umowy zawieranej przez Klienta bezpośrednio z Dostawcą oraz stosowane przez niego polityki i/lub regulaminy udostępniane na Platformie przez Dostawcę.

 2. Camply ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone bezpośrednio z winy Camply do kwoty stanowiącej równowartość Opłaty rezerwacyjnej za Usługę turystyczną, z której wykonaniem szkoda jest związana oraz za przekazanie ceny za Usługę turystyczną Dostawcy tej usługi (płatność wspomagana).

 3. Camply nie ponosi odpowiedzialności za

  1. błędy, nieprawdziwe informacje lub ich brak w Ofertach, za które odpowiedzialny jest Dostawca;

  2. wykonanie (jakość, terminowość, zgodność z Umową) Usługi turystycznej zakupionej za pośrednictwem Platformy, za co wyłącznie odpowiedzialny jest Dostawca;

  3. korespondencję z Dostawcą na Platformie i za jej pośrednictwem. Camply może jedynie udostępnić narzędzie do komunikacji (Komunikator) możliwe do zastosowania pomiędzy Dostawcami usług turystycznych, a Klientem;

  4. pobieranie i zapłacenie należności publicznoprawnych, w tym podatków i opłat związanych z Usługą turystyczną, bez względu na to, czy płatność realizowana jest bezpośrednio na rzecz Dostawcy, czy Camply tę płatność wspomaga

  5. przerwy w funkcjonowaniu Platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją Platformy, a konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania;

  6. treści zamieszczone na Platformie przez Dostawców, w tym, stosownie do treści §3. pkt 3, nie gwarantuje cen Usług turystycznych, z zastrzeżeniem zapisów § 8 pkt 2, prezentowanych na Platformie, ani terminów realizacji Usług turystycznych oraz warunków ich realizacji.

  7. szkody powstałe wskutek korzystania z Platformy w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem oraz za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych, jeżeli nastąpiło ono zgodnie z Regulaminem.

 4. Camply może przekazać przesłaną przez Klienta rezygnację z Usługi turystycznej Dostawcy. Camply nie odpowiada jednak za wynik rozpatrzenia rezygnacji, ani za związane z tym rozliczenie i/lub zwrot płatności Opłaty rezerwacyjnej.

 5. Za zwrot Opłaty rezerwacyjnej przekazanej do Dostawcy, w całości odpowiada Dostawca, w wysokości i w terminie zgodnym z jego polityką i/lub regulaminami. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania i/lub odstąpienia od Usługi turystycznej przez Dostawcę.

 6. Jeżeli Opłata rezerwacyjna nie została jeszcze przekazana Dostawcy, za jej zwrot odpowiada Camply.

§7. Płatności

 1. Usługi Camply są bezpłatne. Prowizja dla Camply obciąża Dostawcę na zasadach ustalonych w Regulaminie dla Dostawców Usług turystycznych.

 2. Camply wyłącznie pośredniczy w realizacji płatności za Usługę turystyczną pomiędzy Klientem, a Dostawcą (płatność wspomagana) w ten sposób, że:

  1. Klient dokonuje płatności Opłaty rezerwacyjnej za Usługę turystyczną na konto Camply wskazane podczas procesu dokonywania Rezerwacji przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online: przelew tradycyjny lub ekspresowy (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności lub zewnętrznych operatorów płatności);

  2. Camply przekazuje zaksięgowaną płatność Klienta na rzecz Dostawcy, pomniejszoną o należną prowizję, ustaloną zgodnie z odrębnymi Warunkami dla Dostawców Usług Turystycznych;

  3. Camply informuje Klienta odrębną wiadomością skierowaną na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w §4. pkt 1.5. o zaksięgowaniu płatności na rzecz Dostawcy.

 3. Camply pośredniczy jedynie przy wniesieniu Opłaty rezerwacyjnej. Pozostałą część ceny za Usługę turystyczną Klient zobowiązany jest opłacić bezpośrednio do Dostawcy na zasadach przez niego ustalonych.

 4. Płatność Opłaty rezerwacyjnej może być realizowana przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności).

 5. Wszelkie płatności wspomagane przez Camply na rzecz i w imieniu Dostawcy będą w każdym przypadku stanowiły płatność Opłaty rezerwacyjnej według zasad określonych przez Dostawców w ich regulaminach i umowach.

 6. Zwroty wpłaconych środków możliwe są wyłącznie na zasadach odrębnie uregulowanych i udostępnionych na Platformie przez Dostawców. Camply nie pośredniczy w realizacji zwrotów w przypadku rezygnacji, które realizuje bezpośrednio Dostawca.

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Camply na podstawie Regulaminu, Klient może składać elektronicznie na adres: kontakt@camply.pl.

 2. W przypadku różnicy pomiędzy ceną Usługi turystycznej w ofercie na Platformie, a ceną tej usługi na stronie internetowej Dostawcy lub innej witrynie, gdzie można dokonać zakupu imprezy turystycznej - dla Klienta, Dostawcy, jak również dla Camply wiążąca jest cena niższa. Z chwilą wniesienia Opłaty rezerwacyjnej za Usługę turystyczną, Dostawca nie może żądać dopłaty, a Camply odpowiada za zwrot ewentualnej różnicy w cenie.

 3. Dla skutecznego rozpoznania Reklamacji dot. przypadków określonych w punkcie 2., Klient zobowiązany jest do przedłożenia Camply dowodów (zrzut ekranu, link do oferty) na oferowanie Usługi turystycznej po niższej cenie w ciągu 24 godzin od daty dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Camply. Reklamacja złożona w późniejszym terminie lub bez odpowiedniego udokumentowania nie będzie rozpoznawana.

 4. Klient może złożyć Reklamację w terminie do 7 dni od dnia dokonania Rezerwacji Usługi turystycznej i mogą one dotyczyć wyłącznie zakresu Usług Camply zgodnie z pkt. 2 Regulaminu i/lub płatności (wspomaganej) przez Camply.

 5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi turystycznej przez Dostawcę należy kierować wyłącznie i bezpośrednio do Dostawcy, zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej zawartej z Dostawcą i warunkami reklamacji danego Dostawcy.

 6. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Camply będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. O decyzji Camply poinformuje Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej.

§9. Dane osobowe

 1. Przekazane dane osobowe przetwarzane są przez Camply jako Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane do przetwarzania Dostawcom na podstawie odrębnych Warunków przekazania do przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z postanowieniami RODO, w celu świadczenia Usług przez Camply, w szczególności dokonania Rezerwacji, na warunkach Dostawcy tej usługi.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne z tym, że w celu świadczenia niektórych Usług przez Camply, w szczególności Rezerwacji, również wymagane.

 3. Klient podaje dane osobowe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, co umożliwia Camply kontakt z Klientem. Wypełnienie formularza oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych jego oraz danych osobowych Uczestnika. Klientowi przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych. Klient w dowolnym czasie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub wnieść do Administratora drogą e-mail na adres: kontakt@camply.pl sprzeciw w tym zakresie.

 4. Dane podane przez Klienta podczas zapisywania się na newsletter, wypełnienia formularza, rozmowy telefonicznej z konsultantem lub kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, będą traktowane przez Camply jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osób trzecich. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej, na podstawie wiążących wyroków lub decyzji, chyba że przekazane dane są publicznie znane.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania oraz administrowania danymi osobowymi zawiera Polityka RODO dostępna na stronie Usługodawcy.

§10. Promocje

 1. Usługodawca oferuje możliwość zakupu Usługi przy wykorzystaniu bonów, kodów, kuponów, czy innych form uprawniających do nabycia Usługi (zwanych dalej „Bonem") przewidzianych przez Usługodawcę lub przez Partnerów Kafeteryjnych, z którymi Usługodawca zawarł stosowną umowę, z rabatem uwidocznionym na Bonie lub za wartość Bonu.
 2. Bon jest ważny przez okres, jaki wskaże Partner Kafeteryjny w swoim systemie.
 3. Bon nie może być wymieniony na gotówkę, jak również nie ma możliwości wydania reszty, jeżeli cena Usługi jest niższa od wartości Bonu.
 4. Wartość Bonu pomniejsza wysokość Opłaty rezerwacyjnej za Usługę oferowaną na Platformie.
 5. Klient chcąc wykorzystać Bon, musi podać jego numer Usługodawcy bezzwłocznie przy dokonaniu Rezerwacji, nie później niż do momentu uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej, pomniejszonej o wartość bonu.
 6. Klient, po skorzystaniu z Bonu i zapłaceniu pozostałej części Opłaty rezerwacyjnej, otrzyma od Dostawcy potwierdzenie opiewające wyłącznie na uiszczoną przez Klienta pozostałą część Opłaty rezerwacyjnej.
 7. Bon jest instrumentem bezzwrotnym. W przypadku rezygnacji z Usługi, Klientowi przysługuje wyłącznie zwrot uiszczonych środków w wysokości zapłaconej kwoty tytułem uzupełnienia Opłaty rezerwacyjnej ponad wartość Bonu.
 8. W przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Dostawcę, Dostawca zwróci Klientowi kwotę stanowiącą uzupełnienie Opłaty rezerwacyjnej ponad wartość Bonu, zaś w terminie 14 (czternastu) dni od odwołania imprezy Camply zwróci Klientowi równowartość Bonu na wskazany rachunek bankowy.
 9. Szczegółowe zasady realizacji Bonu są określane każdorazowo przez Partnera Kafeteryjnego w jego regulaminie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Po realizacji Usługi turystycznej, Camply poinformuje Klienta odrębną wiadomością e-mail o możliwości wystawienia opinii o Dostawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020 poz. 344 t.j. z późn.zm.),

  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego; a także

  6. Politykę Prywatności Usługodawcy oraz odrębne Warunki powierzenia do przetwarzania danych osobowych obowiązujące Dostawców usług turystycznych.

 3. Jeżeli którykolwiek z warunków lub postanowień Regulaminu stanie się nieważny, niewykonalny lub bezskuteczny, pozostałe postanowienia i warunki pozostaną wiążące.

 4. Wszelkie pytania, oświadczenia i wnioski dotyczące funkcjonowania Platformy należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@camply.pl.

 5. Akceptacja postanowień Regulaminu oznacza także zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji marketingowych i reklamowych na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji konta na Platformie.

 6. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2021 roku.

 8. Camply zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, które wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Platformie, z zastrzeżeniem, że prawa nabyte przez Klientów nie ulegną zmianie. O fakcie wprowadzenia zmian w Regulaminie Camply poinformuje Klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazane adresy poczty elektronicznej.